• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Лекции по неврологии » Особливості нейрофізіологічних феноменів для прогнозування когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією

  Особливості нейрофізіологічних феноменів для прогнозування когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією

  Лекции по неврологии

  Особливості нейрофізіологічних феноменів для прогнозування  когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією

   к.мед.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

  кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО

  Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

   

  В країнах Заходу та в Україні епідемія атеросклерозу і її клінічні наслідки – захворювання серця та інсульт – основні причини приблизно 50% смертей. Отже профілактика та лікування судинних захворювань та сповільнення атерогенезу являються одною з основних завдань анти старіння. Для успішної боротьби з цим захворюванням необхідні довготривала зміна способу життя, профілактичні заходи скеровані на зниження фактору ризику розвитку серцево-судинних захворювань, поглиблення діагностичного обстеження перед початком та під час  і після лікування, а також безпечний контроль. Проблема інсульту залишається одною із гострих в сучасній охороні здоров’я, що пов’язано з  значною частотою розвитку даної патології  і значними наслідками для пацієнтів та суспільства(високий рівень інвалідизації і сметроності). У 1998 році в світі від інсульту померло 5,1 млн. людей і у 15 млн. був зареєстрований несмертельний інсульт [1]. Очікуваний рівень до 2020 року рівень смертності від інсульту по прогнозам ВОЗ складає 7,5 млн. людей [1]. На сьогоднішній день встановлені основні механізми послідовних змін функціональних змін функціонального стану і морфології мозку, що виникають на фоні ішемії. Вивчення морфологічних і біохімічних змін в центральній нервовій системі при церебральній недостатності дозволило встановити що одною із складових патогенезу пошкодження мозкової тканини являється трофічна дизрегуляція, що приводить до ініціації каскаду патобіохімічних реакцій, які ведуть до загибелі нейронів по механізмам некроза і апоптоза. Вважається, що в регуляції клітинного гомеостазу зрілої мозкової тканини ключову роль грає  процес програмованої загибелі нейронів [2, 4, 5].

  Метою нашого дослідження стало вивчення ефективності впливу включення в лікування гліатиліну у хворих з ішемічними інсультами з інфарктами з інфарктами виявленими в лівій півкулі на відновлення втрачених функцій у ранньому відновному періоді.

  Методи обстеження.

  Було обстежено групу хворих з ішемічними інсультами – кількістю 23 хворих середній вік яких складав 59-69 років, (15 чоловіків – та 8 жінок) яка отримувала на базі основного лікування гліатиліну (холіна альфосцерат) фірми ITALFARMACO по 1000 мг довенно, на протязі 15 днів, з переходом на таблетовану форму гліатиліну в дозуванні 400 мг на протязі 10 днів. Центральна холінергічна дія гліатиліна, заключається в його здатності трансформуватися у вільний холін (Abbati, 1992). Гліатилі підвищує рівень АцХ в гіпокамппі, стріатумі (Imperato, et al., 1990), підвищує активність холінацетилази, особливо, в структурах гіппокампа (Amлаenta, 1994), збільшує щільність М-1 холінорецепторів (гіппокампу), та не впливає на численний склад М-2 рецепторів (Amenta, 1994); Гліатилін знижає вікові втрати волокон Пуркіньє в мозочку (Ricci, 1992); Сприяє лібералізації гормона росту (Casanueva et al 1983);

  В нашому дослідженні інша група порівняння складала 20 хворих з ішемічними інсультами у з переважною локалізацією у лівій півкулі. Критеріями включення в дослідження явились: верифікування цереброваскулярного захворювання, підтвердженого результатами КТ\МРТ з показниками по короткій шкалі оцінки психологічного статусу (MMSE mini-mental state examination) від 24 до 28 балів і індексом маси тіла від 18 до 35кг\м2. Статистичні показники оцінені завдяки критерію Стьюдента, обчислення проводилося завдяки компьютеризованій програмі Statistika. Основну групу хворих для оцінки стану кори при інсультах використовували методом викликаних соматосенсорних потенціалів (ССВП) при стимуляції серединного та великого стегнового нерва до лікування та після, та методом стимуляційної електронейроміографії - проби «Н-рефлекс» [3]. Дослідження проводилося завдяки комп’ютерному нейросенсоміографу «НейроМВП» фірми «Нейро-Софт», виробництво Росія, 4-канальний, професійна версія. Використовувалися поверхневі чашкові стандартні електроди зі змінною віддаллю, (комплектуючі фірми Нейро-Софт, Росія) [4]. Стандартне дослідження периферичної нервової системи здійснювалося за методикою С.Г. Ніколаєва, 2003 р. [3, 4].

  Результати дослідження.

  Основна група хворих (n=23) з інфарктами виявленими в лівій півкулі, з оніміннями та парезами правої руки.  При стимуляції серединного нерва лівої руки виявлено до лікування чітка периферична відповідь N10 -8,6 мс, таламічна відповідь P18 та чітка відповідь у корі у вигляді комплексу N20 – P23 з латентністю 17,6 – 20,6 мс. Звертає увагу на себе збереженість піків N 30 (32мс), P45,виражених як у відведеннях C4-Fz так і у відведеннях Erbi-Fz пов’язаних з активацією асоціативних та підкіркових зон мозку. В більшості віпадків, у 56,8% (13) хворих  основної групи спостерігається наростання міжпікового інтервалу компонентів P38 - N22, яке досягає до 89,6±1,2 мс (при нормі 9,2±0,45 (вірогідність р≤0,05)  (мс), яке відповідає формі активації нейрональної активності. Дані параметрів ССВП у хворих з ішемічними інсультами двох груп обстеження приведені у таблиці 1.

  Таблиця 1.

  Параметри викликаних сомато-сенсорних потенціалів у хворих з ішемічними інсультами основної та групи порівняння.

  Параметри ВССП

  Хворі з ГПМК ішемічного типу основна група (з долученням гліатиліну)

  n=23

  Хворі з ГПМК ішемічного типу група порівняння (без долученням гліатиліну)

  n=20

  до лікування

  після лікування

  до лікування 

  після лікування

  комплекс N20-P23 (латентна відповідь)

  в нормі

  7,6 -8,9 мс

  *17,6±1,90 мс

  р≤0,05

  **8,2±0,8 мс

   

  р≥0,05

  *18,9±0,87 мс

  р≤0,05

  *15,6±0,78 мс

  р≤0,05

  міжпіковий інтервал компонентів

  P38 - N22

  в нормі

  9,2±0,45 мс

  *89,6±1,2 мс

  р≤0,05

  **10,9±0,8 мс

  р≥0,05

  *78,8±1,13 мс

  р≤0,05

  *56,2±0,97 мс

  р≤0,05

  Примітки

  Вірогідність *р≤0,05 **р≥0,05

   

  На момент обстеження після проведення курсу лікування з долученням гліатиліну до основної схеми лікування, було виявлено зміни вищезгаданих параметрів,  у вигляді вирівнювання між пікового інтервалу компонентів P38 - N22 до 10,9±0,8 мс. Клінічно хворі відмічали при огляді покращення пам’яті, уваги, зменшення болю голови, покращення настрою. Тоді, коли у групи порівняння хворих, які не отримували додатково гліатилін, параметри комплексу N20 – P23 з латентністю 15,6±0,78 мс, міжпіковий інтервал компонентів P38 - N22, який становить 56,2±0,97 мс. Хоча клінічно стан хворих покращувався, проте без чітких та виразних покращень пам’яті. 

   

  Висновки.

  1.Застосування гліатиліну в дозуванні 1000 мг  на протязі 15 днів та переходом на капсульну форму прийому по 400 мг наступні 10 днів на фоні основного лікування у хворих з ішемічними інсультами з переважною локалізацією у лівій півкулі, вірогідно позитивно  впливає на відновлення когнітивних функцій у вторинному відновному періоді та рекомендований для лікування у таких хворих з метою покращення у них процесу відновлення когнітивних функцій. Виявлені ознаки ішемічного процесу параметрами викликаних сомато-сенсорних потенціалів, які характеризують перебіг ішемічного інсульту, виявили ознаки покращення когнітивних функцій, які свідчать про позитивний вплив на перебіг реабілітаційного періоду інсульту.

  2. Використання параметрів та деяких показників сомато-сенсорних викликаних потенціалів (ССВП) у хворих з інсультами ішемічного типу для скринінгового вивчення стану кори, як нейрофізіологічний показник можливий для оцінки періоду відновлення та може бути використаний для встановлення та прогнозування перебігання вторинного реабілітаційного періоду у даної категорії хворих.

  Література.

  1. Горбась І.М. Фактори ризику мозкового інсульту: поширеність, динаміка контроль.\\ Судинні захворювання головного мозку. - №5-6. 2010. – С22-26.
  2. Скоромець А.А., Таняшян М.М. Чуканова Е.И. Петрова Е.А. Спирин Н.Н., Никонов А.А., Повереннова И.А., Левин Я.И. - Многоцентровая програма по оценке эффективности и безопасности новой схемы терапии больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью. \\ международный неврологический журнал. №3(25), 2009 – Сю142-146.
  3. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике \\ Москва «Медпресс-информ» - 2003. – 246 с.
  4. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии – Иваново: Иван. Гос. Мед. Академия, - 2003 – 264 с.
  5. Ming Chow K, Che-Fai Hui A, Chun Szeto C, Sing Wong K, Kay R: Hospital arrival after acute stroke: Any better after 10 yaers. Cerebrovasc Dis 2004, 17:346.
  6. Mosley I, Nicol M, Donnan G, Patric I, Dewey H: Stroke symptoms and the decision to call for an ambulans. Stroke 2007, 38:361-366.

   

  Анотації

  Особливості нейрофізіологічних феноменів для прогнозування  когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією

   к.мед.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

  кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО

  Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

  Ключові слова: гліатилін, викликані сомато-сенсорні потенціали, електронейроміографія, інсульт.

  Вивчення ефективності гліатиліну у хворих з інсультами у вторинному реабілітаційному періоді з метою впливу на покращення когнітивних властивостей у порівнянні з групою хворих, що не отримували препарат. Виявлені переваги гліатиліну у впливі його на когнітивні функції у хворих з інсультами у порівнянні з іншими препаратами. Вивчення діагностичної цінності коротколатентних викликаних сомато-сенсорних потенціалів для діагностики наслідків у хворих з ішемічними інсультами.

  Аннотации.

   

  Особенности нейрофизиологических феноменов для прогнозирования когнитивных функций у больных с сосудистой патологией

  к.мед.н. Олексюк-Нехамес Алла Григорьевна

  Кафедра невропатологи и нейрохирургии

  Львовский национальный медицинский университет им. Д.Галицкого

  Ключевые слова: глиатилин, вызванные сомато-сенсорные потенциалы, електронейромигорафия,  инсульт

  Изучение ефективности глиатилина у больных с инсультами у вторичном реабилитационном периоде ишемического инсульта с целью влияния на улучшение когнитивных возможностей в сравнении с группой больных, которые не получали препарат. Наблюдается достоверное позивное влияние глиатилина на улучшение конгитивных функцій, в сравнении с влиянием других препаратов. Данные изменения достоверно фиксированы вызванными сомато-сенсорними потенциалами. Изучение диагностической ценности коротколатентных визванных сомато-сенсорных потенциалов для диагностики у больных с последствиями перенесенных ишемических инсультов, может быть скрининговым методом наблюдения за состоянием данной категории больных.

   

  Features of neurophysiological phenomena to predict cognitive functions in patients with vascular pathology

   

  k.med.n. Oleksyuk-Nekhames Alla Grigoryevna

  Department neurologists and neuro-surgery

  the Lvov national medical university the name of D.Galickogo

  Key word: gliatilin, caused by somato-sensory potentials elektroneyromiohrafiya, stroke.

  Study efficiency gliatilin in patients with stroke secondary rehabilitation period in order to influence the improvement of cognitive abilities compared to the group of patients who did not receive the drug. Study the diagnostic value of short-latency somato-sensory potentials for diagnosis in patients with the consequences of schemic stroke.

   


  просмотров:2906
  Поделится:
  --
  MalvinaEi11 февраля 2017 12:58
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  VerkaEi12 февраля 2017 11:56
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  StephenJulge2 марта 2018 00:47
  QProfitSystem - Forex and CFD Trading Robot http://workle.website/37
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:
  Введите код: