• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Лекции по неврологии » НЕЙРОІМУННІ ЗМІНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.

  НЕЙРОІМУННІ ЗМІНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.

  Лекции по неврологии

  Вивчення особливостей імунного статусу, а також впливу лікарських препаратів на динаміку імунопатологічних реакцій у хворих в гострому періоді ішемічного інсульту (ІІ) дозволяє наблизитися до розуміння патогенезу гострої церебральної ішемії. Формування індивідуальної імунологічної неспроможності у хворих з гострою цереброваскулярною патологією й сучасні підходи до різних видів імунокоригуючої терапії роблять актуальним проведення комплексної терапії з метою корекції розладів неспецифічної резистентності, профілактики й лікування вторинних гнійно-септичних ускладнень.

  Нині інтерес до вивчення патології імунної системи при ураженнях центральної нервової системи надзвичайно великий [6]. На думку провідних дослідників важливу роль у патогенезі ішемії мозку грає підвищення проникності гематоенцефалічного бар'єра. Гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) супроводжується, а іноді й розвивається внаслідок порушення функції гематоенцефалічного бар'єра [1]. У наш час визнаним є факт, що мозок не повністю відмежований від ефекторних клітин імунної системи. Активовані лімфоцити проходять у тканину мозку, беручи участь в імунологічному захисті, або в умовах патології - у розвитку аутоімунних реакцій і захворювань. Теорія про аутоімунне ушкодження мозку пояснює прогредієнтність його ураження у частини хворих після перенесеного ГПМК [4]. Нервова та імунна системи виконують спільну функцію збереження динамічного гомеостазу в організмі. Взаєморегуляція систем забезпечує надійність їхньої спільної діяльності. У той же час вона визначає ризик розвитку функціональних розладів загальної системи при первинному порушенні будь-якої однієї. Такого роду розлади логічно визначати, як дизрегуляторну патологію, патогенез якої може бути пов'язаний з первинно-нервовими й/або імунними механізмами [7].

  Нещодавні дослідження [3, 8, 11, 12, 13] показали, що ішемічні процеси головного мозку індукують тривалу депресію клітинного імунітету. З іншого боку, церебральна ішемія є пусковим механізмом для гострого запалення, що підсилює неврологічний дефіцит та збільшує розмір зони ішемії [9, 10, 15]. Зміни імунної відповіді відіграють основну роль у розвитку інфекційних ускладнень [2]. Розвиток інфекційно-запальних ускладнень істотно погіршує прогноз, збільшує вагу плину інсульту й вимагає використання препаратів, що мають не тільки нейропротективну, але й імунокоригуючу дію [14].

  У зв'язку із цим проблеми пошуку ефективних методів впливу на патологічні ланки порушення імунітету при ІІ зберігають свою актуальність.

  На цей момент розроблені принципи імунокорекції, що базуються на застосуванні цілого ряду препаратів, у тому числі, з досить різноспрямованою дією [5]. Імунокорекція являє собою вплив на патологічно змінену імунну систему з метою її стимуляції або послаблення [7].

  Мета. Вивчити динаміку нейроімунних порушень в гострому періоді ІІ.

  Матеріали та методи. Було обстежено в динаміці 53 хворих, яких розподілили на 3 групи. 1-а група - 21 хворих (63,2±4,7 років) в гострому періоді ІІ у басейні каротид, які отримували Кортексин по 10мг внутрішньом`язово курсом 10 днів, 2-а група 14 хворих (61,4±5,8 років) в гострому періоді ІІ у басейні каротид, які отримували Кортексин по 10мг внутрішньом`язово курсом 21 день і 3-тя група - 18 пацієнтів того ж віку без клінічних проявів цереброваскулярних захворювань.

  Критерії включення: чоловіки віком 50-69 років; перше в житті гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК); локалізація вогнища ішемії в системі каротид, верифікована за допомогою КТ\МРТ; відсутність гострих або загострення хронічних запальних захворювань на протязі 1 місяця до появи симптомів ІІ. Програма дослідження включала проведення клінічного обстеження пацієнтів, параклінічних методів дослідження (КТ\МРТ, УЗД судин головного мозку, ЕКГ), оцінку неврологічного статусу за NIHSS, розгорнуту імунограмму, що включала дослідження рівня мембранних лімфоцитарних маркерів СD 7+, CD 16+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+. Рівень СD досліджували за допомогою імуноферментного PAP-методу.

  Оцінка динаміки неврологічного та імунного статусу виконувалася тричі: у 1-у добу від моменту розвитку ГПМК - при надходженні хворого в стаціонар, 8-10-у і 21-у добу.

  Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми Statistica 5.0.

  Результати та їх обговорення. 

  Як видно з даних, наведених у мал. 1-3, вміст лімфоцитарних маркерів СD 7+, CD 16+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+ у хворих, як 1-ї так і 2-ї групи відрізнявся від значень контрольної групи напротязі всього гострого періоду ІІ. Дані показники свідчать про те, що навіть у хворих в найгострішому періоді ІІ спостерігаються ознаки гострої запальної реакції, активація апоптичних процессів, метаболічні зміни, що мають стійкий у часі характер. 

  НЕЙРОІМУННІ ЗМІНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.

  НЕЙРОІМУННІ ЗМІНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.

  В ході дослідження було виявлено вірогідне підвищення абсолютного вмісту СD 7+ лімфоцитів, так у 1-й групі вміст відрізнявся від значень контрольної групи (р≤0,01) у 1-3 добу майже в 6 разів і становив відповідно 576,2±67,4 кл/мкл, а у хворих 2-ї групи майже в 5 разів (532,3±62,6 кл/мкл). При подальшому спостереженні відмічалося поступове зменшенням цього показника, більш суттєве в 2-й групі, у якій хворі отримували Кортексин напротязі всього періоду дослідження. Так на 8-10 добу спостереження вміст СD 7+ лімфоцитів у хворих 1-ї групи становив 468,4±56,8 кл/мкл (р≤0,05), у хворих 2-ї групи — 456,7±59,2 кл/мкл. Наприкінці дослідження вміст СD 7+ лімфоцитів у хворих 2-ї групи був вірогідно нижчим (р<0,01), ніж у хворих 1-ї групи та наблизився до верхньої межи норми для цього показника (215,1±38,4 кл/мкл).

  Вміст СD 16+ лімфоцитів відрізнявся від значень контрольної групи (р≥0,1) на протязі всього періоду спостереження і становив відповідно 175,7±47,4 кл/мкл у хворих 1-ї групи та 189,4±52,6 кл/мкл у хворих 2-ї групи та мав тенденцію до збільшення в обох групах напротязі першого тижня ІІ: у хворих 1-ї групи — 225,4±67,2 кл/мкл, у хворих 2-ї групи — 218,7±69,3 кл/мкл. В той же час виявлено зниження цього показника до 21-ї доби, а вміст СD16+ лімфоцитів у хворих 1-ї групи був вищим (р≥0,1), ніж у хворих 2-ї групи.

  В обох групах дослідження виявлено значне перевищення від норми рівня СD25+, СD95+, СD54+, СD38+, а відповідні показники контрольної группи у деякі періоди спостереження було перевищено у 3-6 разів. Проведеним дослідженням встановлено вірогідне збільшення відносної кількості СD25+ лімфоцитів (активованих, які експресують α-ланцюг рецептора ІЛ-2), що свідчить про бурхливий розвиток ранніх активаційних реакцій лімфоцитів у хворих в гострому періоді ІІ. А саме, вміст активованих лімфоцитів з фенотипом СD25+ в обох групах хворих був вірогідно вищим (р<0,01) за показники контрольної групи і становив відповідно 321,0±67,3 кл/мкл (1-а група) та 304,4±58,6 кл/мкл (2-а група) в 1-3-тю добу ГПМК, з вірогідним підвищенням на 8-10 добу до 388,6±54,7 кл/мкл у хворих 1-ї групи, та до 356,4±59,8 кл/мкл у хворих 2-ї групи. При подальшому спостереженні відмічалось зниження вмісту СD25+ лімфоцитів, так, що результати 2–ї групи наблизились до верньої межи норми для даного показника. Відповідно 318,4±4,8 кл/мкл та 202,1±34,6 кл/мкл у хворих 1-ї та 2-ї груп.

  Вміст активованих лімфоцитів, які експресують FAS-рецептор та готові до апоптозу, також залежав від періоду хвороби і був найвищим в найгострішому період ІІ. Це може бути пов’язано з високою концентрацією у сироватці крові хворих прозапальних цитокінів, проведенням інтенсивної медикаментозної терапії. Відносний вміст активованих СD95+ лімфоцитів був вірогідно вищим за показники контрольної групи в обох групах хворих напротязі всього періоду спостереження і становив: 650,2±79,5 кл/мкл — 586,5±71,4 кл/мкл у 1-3 добу ГПМК; 533,9±69,9 кл/мкл — 544,8±72,8 кл/мкл у 8-10 добу ГПМК; 531,4±56,7 кл/мкл — 397,7±41,5 кл/мкл на 21 добу ГПМК в 1-й та 2-й групах відповідно. При цьому вміст даної субпопуляції лімфоцитів в найгострішому періоді захворювання був вірогідно вищим (р<0,01), ніж наприкінці гострого періоду. До того ж рівень СD95+ лімфоцитів в 2-й групі наприкінці дослідження був вірогідно (р<0,01) нижче ніж в 1-й групі.

  Абсолютна кількість лімфоцитів, які експресують молекулу адгезії IСАМ-1 (СD54+) була вшестеро більшою (576,2±69,8 кл/мкл в 1-й групі; 589,8±73,2 кл/мкл – в 2-й) у хворих в найгострішому періоді ІІ від показників контрольної групи та зберігалась на майже незмінному рівні в обох групах напротязі усього періоду дослідження (мал. 1-3), що може свідчити про глибокі порушення процесів міжклітинної взаємодії імунокомпетентних клітин в гострому періоді ІІ.

  Вміст СD 38+ лімфоцитів, що відображає зміни обміну Са2+, значно перевищував значення контрольної групи (р≤0,01) на протязі всього періоду спостереження і становив відповідно 649,2±47,4 кл/мкл у хворих 1-ї групи та 613,7±52,6 кл/мкл у хворих 2-ї групи та мав тенденцію до незначного (р≥0,1) зменшення в обох групах при подальшому спостереженні. Наприкінці гострого періоду ІІ вміст СD 38+ становив: у хворих 1-ї групи — 533,7±47,2 кл/мкл; у хворих 2-ї групи — 498,9±48,4 кл/мкл.

  При дослідженні динаміки неврологічного статусу вірогідних відмінностей між даними 1-ї та 2-ї груп нами не знайдено (мал. 4)

  НЕЙРОІМУННІ ЗМІНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.

  Висновки:

  1. Імунологічними особливостями гострого періоду ІІ є бурхливий розвиток активаційних процесів в лімфоцитах, що супроводжується збільшенням вмісту лімфоцитарних маркерів СD 7+, CD 16+, CD 25+, CD 95+, CD 54+, CD 38+.

  2. Разом з системною запальною відповіддю, при ІІ виникають виражені зміни регуляторних маркерів метаболізму, активація апоптозу, аутоіммунні реакції. 

  3. Реакція імунної системи при ІІ має ранній і в той же час стійкий характер: імунні порушення виникають вже в перші години захворювання і зберігаються упродовж усього гострого періоду.

  4. Застосування Кортексину у хворих в гострому періоді ІІ сприяє нормалізації нейроімунних порушень.

  5. Отримані дані дають підставу для досліджнення можливості, необхідності і безпечності застосування препаратів з імунокоригуючою дією у хворих в гострому періоді ІІ.


  Список літератури

  1.Грудень М.А. Участие аутоантител к факторам апоптоза HTOF и S-100 в развитии артериальной гипертензии и атеротромботического инсульта. / Е.И Елистратова, И.С. Денещук // Нейроиммунология. -2003. -Т.1, №2. -С.41-42.,

  2.Журавель Т.В.  Обоснование нейроиммунопротективной терапии в комплексе восстановительного лечения больных ишемическим инсультом / Т. В. Журавель, Л. Ф. Чернецова //Аллергология и иммунология – 2005 - Т.6 - № 2 - С. 176.

  3.Земсков А. М.  Типовые реакции иммунной системы при различных патологических процессах / А. М. Земсков, М. А. Земсков, В. И. Золодедов, Ю. Г. Притулина, В. И Болотских // Журнал теоретической и практической медицины – 2004 - Т. 2 - №1 - С. 6-12.

  4.Магаева С.В.  Нейроиммунофизиология / С. В. Магаева, С. Г. Морозов  НИИ биофизики РАМН - М., 2005 – 158 с.

  5.Скворцова В. И.  Участие аутоиммунных механизмов в развитии ишемического повреждения головного мозга / В. И Скворцова и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова – 2005 - №8 – С. 39-41.

  6.Сон А.С.  Оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом / А.С.Сон, Ю.О.Солодовникова // Український неврологічний журнал – 2010 – Т. 18 - № 3(64) – С. 106.

  7.Современное состояние вопроса нейроиммунных взаимодействий и их нарушений у больных в остром периоде ишемического инсульта / А.С.Сон, Ю.А.Солодовникова, А.Н. Макаренко, И. Л.  Торбинская // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти – 2009 – Т.5 - №1-2 С. 89-95.

  8.Черенько Т.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих з ішемічним інсультом/ Т.М. Черенько: Дис... д-ра наук: 14.01.15 Київ – 2008 – 336 с.

  9.Шишкина А.A.  Особенности течения гнойно-воспалительных осложнений при инсульте и их иммунокоррекция / А.A. Шишкина: диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.13.- Москва, 2005 – 158 c.

  10.  A randomised phase II study of interleukin-1 receptor antagonist in acute stroke patients / H.C. Emsley, C.J. Smith, R.F. Georgiou, et al.  // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2005. – Vol. 76. – P. 1366–1372.

  11.  Acute Stroke Therapy by Inhibition of Neutrophils (ASTIN): an adaptive dose-response study of UK-279, 276 in acute ischemic stroke / M. Krams, K.R. Lees, W. Hacke, et al. // Stroke. – 2003. – Vol. 34. – P. 2543–2548

  12.  Chamorro A.  Infection after acute ischemic stroke: a manifestation of  brain-induced immunodepression / A. Chamorro, X. Urra, A. M. Planas // Stroke – 2007 № 38 Р. 1097-1103.

  13.  Hayashi T.  Ischemic neuronal cell death and organelle damage / T. Hayashi, K. Abe // Neurological Resurge – 2004 № 26 – Р. 827-834.

  14.  Hedley C. A.  Acute ischaemic stroke and infection: recent and emerging concepts / C. Hedley,  A. Emsley, Stephen J. Hopkins // The Lancet Neurology - 2005 – V. 7(4) - P. 341 – 353.

  15.  Petrovsky N.  Towards a unified model of neuroendocrine-immune interaction / N. Petrovsky // Immunol Cell Biol 2001 - Vol.79(4). - P.350-357


   


  просмотров:3020
  Поделится:
  --
  HermanMl7 сентября 2015 08:29
  http://world-capital-advisors.com/inndex http://world-capital-advisors.com/fghht http://world-capital-advisors.com/bvcbbn http://world-capital-advisors.com/cvnfrthn http://world-capital-advisors.com/mfddvdv http://world-capital-advisors.com/vfhhmj http://world-capital-advisors.com/ttjhhnnn
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:
  Введите код: